Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng


Quyết định số 668/2016/QĐ-UBND, ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng  668-QĐ-UBND.pdf