Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
 

 I. Giới thiệu chung:

Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều các qui định về thủ tục hành chính, điển hình như trong các hoạt động kinh doanh, xây dựng, nhà đất, hộ khẩu, hộ tịch, thuế và hải quan .v.v...

Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực đang là rào cản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, ví dụ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở người dân phải đi lại 09 lần (Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn 03 lần; Ủy ban nhân dân quận - huyện 03 lần; Chi Cục thuế quận - huyện 02 lần và Kho bạc nhà nước quận - huyện 01 lần) và phải đến 04 cửa (Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân quận - huyện; Chi cục thuế và Kho bạc nhà nước quận - huyện) mới được giải quyết loại hồ sơ hành chính theo yêu cầu; hoặc tổng số thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà chủ đầu tư phải thực hiện đối với 01 dự án là 33 thủ tục, mất trung bình là 3 năm, có dự án ngâm gần 05 năm.v.v....

Để giải quyết các bất cập trên, ngày 10 tháng 01 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đơn giản hóa Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (gọi tắt là Đề án 30); và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 30, đưa ra một hệ thống giải pháp tổng thể, công khai, minh bạch nhằm thống kê rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thông qua việc đơn giản hóa loại bớt các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, giúp người dân và doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính. Có thể khẳng định Đề án 30 là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ từ nay đến cuối năm 2010 như vậy chúng ta có thể thấy rằng đó là thể hiện rất rõ sự quyết tâm của Chính phủ

Đề án 30 bao gồm 03 giai đoạn:

1.     Giai đoạn 1 : Thống kê thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề, thẻ, phê duyệt, chứng chỉ, văn bản xác nhận, quyết định hành chính, giấy xác nhận, bản cam kết, biển hiệu, bằng, văn bản chấp thuận và các loại khác       (sau đây gọi tắt là yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính). Việc thống kê thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính được thực hiện thông qua Biểu mẩu 3).

2.     Giai đọan 2 : Rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (thông qua Biểu mẫu 2 và Biểu mẫu 3).

3.     Giai đoạn 3 : Thi hành các khuyến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

II. Giải thích thuật ngữ:

- Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện và hồ sơ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

- Một thủ tục hành chính có thể gồm các bộ phận cấu thành :

·        Tên thủ tục hành chính;

·        Trình tự thực hiện;

·        Cách thức thực hiện;

·        Hồ sơ (thành phần, số lượng hồ sơ);

·        Thời hạn giải quyết/trả lời kết quả;

·        Cơ quan, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

·        Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

III. Nhiệm vụ của Đề án 30 :  

1.     Thống kê tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đang được áp dụng tại các cấp chính quyền (trung ương, tỉnh, huyện, xã). Việc thống kê qua Biểu mẫu 1 để đưa vào cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia về thủ tục hành chính.

2.     Công bố công khai tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

3.     Rà soát từng thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính và rà sóat theo nhóm (cụ thể thủ tục hành chính; mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) những thủ tục hành chính có liên quan chặt chẽ với nhau theo các tiêu chí đã được chuẩn hóa trên cơ sở bảo đảm tính hợp pháp, tính cần thiết và sự hợp lý của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính. Việc rà soát được thực hiện thống nhất theo Biểu mẫu do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phát hành. 

4.     Xây dựng các khuyến nghị cụ thể cần thiết nhằm đơn giản hóa hoặc bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính không hợp pháp, không cần thiết và không hợp lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các khuyến nghị đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

IV. Phạm vi Đơn giản hóa của Đề án 30 :

1. Đề án 30 áp dụng với các thủ tục hành chính sau :

·        Thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến đời sống của nhân dân.

·        Thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động kinh doanh.

2. Đề án 30 KHÔNG áp dụng đối với các thủ tục hành chính sau :

·        Trong quản lý nội bộ của các cơ quan nhà nước như thủ tục tăng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức;

·        Giữa các cơ quan quản lý nhà nước không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân;

·        Liên quan đến bí mật nhà nước hoặc an ninh quốc gia.

3. Thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi đơn giản hóa của Đề án 30 được qui định trong các văn bản sau đây :

1.     Luật và Nghị quyết của Quốc Hội,

2.     Pháp lệnh và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

3.     Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước,

4.     Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ,

5.     Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,

6.     Văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ,

7.     Quyết định, chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,

8.     Công văn, thông báo, hướng dẫn và các văn bản hành chính khác của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ,

9.     Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; Quyết định và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã).

10. Công văn, thông báo, thông cáo, hướng dẫn và các văn bản hành chính khác không phải là văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ban ngành và đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện./.