Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016