Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016