Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
1373-QĐ-UBNDd.pdf
danh muc TTHC.doc
TTHC thẩm quyền cấp Thành phố.doc
TTHC thẩm quyền cấp Huyện.doc
TTHC thẩm quyền cấp Xã.doc