Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
di-1307-QĐ-CT.signed.pdf
danh mục tthc.xls
TTHC thẩm quyền của UBND TP.doc
TTHC thẩm quyền của Sở.doc
TTHC thẩm quyền cấp Huyện.doc
TTHC thẩm quền cấp Xã.doc