Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Công điện số 08 về việc phòng, chống cơn bão số 3.pdf