Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Công văn số 1313/UBND-VXNC ngày 8/8/2016 của UBND thành phố v/v tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, phát triển đối tượng tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp