Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

(được cập nhật đến ngày 28/7/2016)

Stt

Tên chủ hộ

(cá nhân)

Thửa

Tờ bản

đồ

Diện tích

(m2)

Địa chỉ

thửa đất

Ngày đăng tin

Ghi chú

1

Bùi Văn Sơn

609

01

163

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2

Bùi Văn Sơn

1805

01

153

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2

Nguyễn Thị Vở

794

01

1254

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

3

Doãn Thị Nghĩa

887

01

517

Hoa Động

26/5/2014

đất ở

4

Bùi Văn Sơn

1721

01

203

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

5

Trần Thị Nhất

597

01

360

Hoàng Động

26/5/2014

Đất nông nghiệp

6

Nguyễn Thị Hồng

428a

04-hq

200

Dương Quan

26/5/2014

đất ở

7

Đoàn Thị Nhẫn

818

02

455

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

8

Trịnh Văn Giang

422E

01

183

Trung Hà

26/5/2014

đất ở

9

Vũ Văn Học

1205

02

360

Thiên Hương

26/5/2014

đất ở

10

Nguyễn Văn Thái

506

04

365

Dương Quan

26/5/2014

đất ở

11

Nguyễn Thị Oanh

71

8

473

Liên Khê

26/5/2014

đất ở

12

Vũ Đình Roát

421

02

421

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

13

Đỗ Thị Túc

978b2

03

576

Thủy Triều

26/5/2014

đất ở

14

Trịnh Văn Tấn

106

03

256.5

An Lư

Đất ở

14

Nguyễn Thị Bẩy

165

01

1138

Hòa Bình

29/7/2014

đất ở

15

Vũ Thị Bảo

347+304

01+03

264+624

Phả Lễ

29/7/2014

Đất nông nghiệp

16

Nguyễn Văn Quả

529

01

526

An Lư

27/8/2014

đất ở

17

Nguyễn Công Kỷ

89

07

728

Liên Khê

9/9/2014

đất ở

18

Hoàng Văn Quý

441k

03

366

Cao Nhân

9/9/2014

đất ở

19

Đỗ Thị Hợi

270

02

105

Hoàng Động

10/9/2014

đất ở

20

Hoàng Văn Cưởng

328

02

304

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

21

Phạm Thị Thấm

450

06

349

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

22

Phạm Văn Các

704

06

160

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

23

Trần Hữu Cốm

499

06

680

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

24

Nguyễn Thị Múi

161

01

830

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

25

Nguyễn Bá Chích

825

06

598

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

26

Trần Văn Hợp

679

03

263

Hòa Bình

10/9/2014

đất ở

27

Vũ Ngọc Thành

63

03

82

Minh Đức

15/9/2014

đất ở

28

Hoàng Văn Hải

110(2)

01

410

Quảng Thanh

17/9/2014

đất ở

29

Hoàng Thị Vuôn

695

01

225.5

An Lư

22/9/2014

đất ở

30

Lê Thành Công

2342

01

12000

Thủy Triều

22/9/2014

đất thuê

31

Trần Văn Hiệp

264

01

2887

Gia Minh

26/9/2014

đất nông nghiệp

32

Lương Thị Thực

806

01

273.4

An Lư

3/10/2014

đất ở

33

Hoàng Tuấn Anh

170

01

150

Cao Nhân

6/10/2014

đất ở

34

Nguyễn Hữu Năm

966

01

110

An Lư

29/10/2014

đất ở

35

Vũ Văn Búa

387

01

569.43

Lưu Kỳ

3/11/2014

đất ở

36

Nguyễn Công Đạo

140

07

689

Liên Khê

3/11/2014

đất ở

37

Nguyễn Thị Út

lô 27

02

96.75

Tân Dương

11/11/2014

đất ở

38

Đào Văn Bòng

791a

02

121.2

Thủy Đường

14/11/2014

đất ở

39

Phạm Văn Thu

79

21

733

Gia Minh

15/12/2014

đất ở

40

Bùi Văn Đậu

136

02

267.4

An Lư

15/12/2014

đất ở

41

Nguyễn Xuân Bông

45c

03

127.4

Phù Ninh

7/1/2015

đất ở

42

Lê Văn Khám

913

09

970

Liên Khê

7/1/2015

đất ở

43

Phạm Quang Bơn

732

02

281

Phục Lễ

15/1/2015

đất ở

44

Nguyễn Hữu Năm

966

1

170

An Lư

2/2/2015

đất ở

45

Phạm Thị Oanh

538c1

3

67

Thiên Hương

19/3/2015

đất ở

46

Nguyễn Thị Oanh

71

8

473

Liên Khê

24/3/2015

đất ở

47

Đinh Thị Xuân

113

7

580

Liên Khê

24/3/2015

đất ở

48

Phạm Văn Bốn

881

2

348

An Lư

2/4/2015

đất ở

49

Phương Thị Bích Hằng

800b

2

70.5

Hoàng Động

6/4/2015

đất ở

50

Lương Thị Còi

880b

05

248

Kênh Giang

8/4/2015

đất ở

51

Nguyễn Sỹ Toàn

228b

01

496

Phù Ninh

16/4/2015

đất ở

52

Đặng Ngọc Long

255

02

1857.1

Phả Lễ

16/4/2015

đất ở

53

Vũ Văn Thương

117

03

166.5

Phù Ninh

164/2015

đất ở

54

Vũ Văn Kiểm

36b

07

707

Chính Mỹ

24/4/2015

đất ở

55

Vũ Mạnh Cẩn

35

03

370

Phù Ninh

7/5/2015

đất ở

56

Nguyễn Quang Nam

559b

02

623

Phục Lễ

7/5/2015

đất ở

57

Nguyễn Đức Hồng

854

02

240

Phù Ninh

9/6/2015

đất ở

58

Nguyễn Đức Chiêu

890+96+834

02

720+528+192

Hoàng Động

9/6/2015

đất ở

59

Nguyễn Hữu Thành

33

01

77

Núi Đèo

10/6/2015

đất ở

60

Nguyễn Công Chính

279

04

610

Thiên Hương

16/6

đất ở

61

Nguyễn Văn Tuyển

547a1

01

148

Tân Dương

23/6/2015

đất ở

62

Phạm Văn Ngạc

152

04

2992

Cao Nhân

23/6/2015

đất ở

63

Cao Thị Sâm

90

02

350.7

Lâm Động

29/6/2015

đất ở

64

Nguyễn Thị The

08 thửa

 

1567.8

An Lư

15/7/2015

đất nn

65

Phạm Văn Điện

339a

01

192

An Lư

28/7/2015

đất ở

66

Bùi Văn Dậu

902

02

435

Ngũ Lão

14/9/2015

đất ở

67

Đoàn Văn Hùng

955

04

419.2

Ngũ Lão

14/9/2015

đất ở

68

Bùi Thị Nghịt

573a

2

319.3

An Lư

15/9/2015

đất ở

69

Phạm Thị Hường

871

1

79

Đông Sơn

8/10/2015

đất ở

70

Vũ Bá Thuật

163a

2

191

Đông Sơn

12/10/2015

đất ở

71

Phạm Hồng Kê

391

1

855.73

Lưu Kỳ

12/10/2015

đất ở

72

Vũ Thị Bích

81

1

537

Thủy Sơn

12/10/2015

đất ở

73

Giang Văn Kề

1449

4

480

Quảng Thanh

5/11/2015

đất ở

74

Nguyễn Văn Ngôi

346b

2

99

Trung Hà

30/11/2015

đất ở

75

Hoàng Thị Điệp

604

3

533

Phù Ninh

30/11/2015

đất ở

76

Nguyễn Trí Trung

59

3

80

Hòa Bình

7/12/2015

đất ở

77

Hoàng Văn Miền

141-1

 

518

Hòa Bình

7/12/2015

đất ở

78

Đinh Chính Nhâm

229

02

273.1

Phả Lễ

16/12/2015

đất ở

79

Vũ Thị Phổng

59

02

379

Phục Lễ

17/12/2015

đất ở

80

Đinh Hữu Kèm

184

06

200

Lập Lễ

6/1/2016

đất ở

81

Lê Công Châu

300c

02

124

Dương Quan

21/1/2016

đất ở

82

Vũ Văn Khiến

701

07

318

Dương Quan

17/2/2016

đất ở

83

Đỗ Thị Chiến

118

21

783

Gia Minh

22/3/2016

đất ở

84

Vũ Thị Nga

508

06

200

Lập Lễ

22/3/2016

đất ở

85

Trần Văn Ly

977

01

152

An Lư

14/4/2016

đất ở

86

Phùng Văn Hùng

226

04

62

Dương Quan

14/4/2016

đất ở

87

Đỗ Thị Lỉnh

422

02

221

Ngũ Lão

9/5/2016

đất ở

88

Đỗ Thị Tài

1061b

05

432.7

Minh Tân

9/5/2016

đất ở

89

Phạm Thị Bốn

1061a

05

140.49

Minh Tân

9/5/2016

đất ở

90

Trần Văn Phòng

359b

01

290

Thủy Sơn

12/5/2016

đất ở

91

Nguyễn Văn Bài

942

01

308

Thủy Đường

16/5/2016

đất ở

92

Nguyễn Thị Thúy

729

02

129

Tân Dương

17/5/2016

đất ở

93

Trần Văn Sơn

164

01

9193

An Lư

14/6/2016

đất thuê

94

Trần Văn Sơn

162

01

8096

An lư

14/6/2016

đất thuê

95

Nguyễn Đình Vinh

583

02

720

Lập Lễ

20/6/2016

đất ở

96

Đỗ Đăng Khánh

100

02

2160

Hoàng Động

20/6/2016

đất ở

97

Bùi Thị Thuần

07

02

108

Hoàng Động

20/6/2016

đất ở

98

Giang Văn Kế

1447

04

378

Quảng Thanh

20/6/2016

đất

99

Trần Thị Xuân

657

07

86.5

Mỹ Đồng

28/6/2016

đất ở

100

Đỗ Thị Hiền

68/2

03

146

Hoa Động

28/6/2016

đất ở

101

Bùi Quang Thuật

803

04

483.8

Ngũ lão

28/7/2016

đất ở

102

Nguyễn Văn Cộp

546a

03

244

Kỳ sơn

28/7/2016

đất ở

103

Phạm Văn Thinh

194b

04

366

Phù ninh

28/7/2016

đất ở