Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019
Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1615/QĐ-CT về việc công bố Bộ thủ tục hành chính

TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, xã