Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016