Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016