Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 9/12/2015 của UBND thành phố về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố