Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 16/08/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố

Xem và tải văn bản tại đây