Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen gây bệnh Thalassemia tại Hải Phòng dựa trên kỹ thuật Multiplex PCR”

Xem và tải văn bản tại đây