Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2016