Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2016