Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND thành phố Về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2016, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Xem và tải văn bản tại đây