Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Phòng Cấp phép xây dựng 
 
 
 

Trưởng phòng : Mai Xuân Vinh

- Email: maixuanvinh@haiphong.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Trần Cao Nguyên

- Điện thoại :  
- Email: trancaonguyen@haiphong.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Cường

- Điện thoại :  
- Email: nguyenhungcuong@haiphong.gov.vn

Chuyên viên: 
Đỗ Thành Chung

Chức năng nhiệm vụ :