Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020


Các phụ lục liên quan kèm theo:
Phu luc 3
Phu luc 6