Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh 

UBND thành phố đã có Quyết định nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học để xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh đến năm 2020, định hướng 2030”. Đề tài do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì thực hiện. Tiến sỹ Nguyễn Xuân Quang – Nguyên Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm.

Theo nghiên cứu của nhóm tác giả, đến nay chưa có khái niệm chính thống về “thành phố xanh”. Tuy nhiên, “thành phố xanh” được phát triển từ 3 ý niệm: sinh thái, tính bền vững và thông minh, cụ thể là bắt đầu từ một đô thị sinh thái - nơi một tỷ lệ đáng kể cây xanh đóng góp vào sự cân bằng sinh thái trên một địa bàn quần cư đông đúc; là đô thị phát triển bền vững với kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên và ứng phó hữu hiệu với tình trạng biến đổi khí hậu; đô thị đạt đến cấp độ một thành phố thông minh nhờ tích hợp công nghệ thông tin vào việc quản lý, điều hành và phục vụ dân sinh.

Trên cơ sở các ý niệm về “thành phố xanh” cùng với việc tham khảo kinh nghiệm về phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, đô thị xanh ở một số quốc gia và địa phương trong nước, nhóm tác giả rút ra bài học kinh nghiệm cho Hải Phòng và nhận diện mô hình thành phố Cảng xanh (Hải Phòng) là thành phố được phát triển theo hướng bền vững trên 3 trụ cột kinh tế, môi trường, xã hội và xanh trên các lĩnh vực sản xuất, môi trường và xã hội.

2 định hướng lớn xây dựng thành phố Cảng xanh Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, theo nhóm tác giả đó là: định hướng về khung chính sách phát triển kinh tế xanh và định hướng lựa chọn chính sách ưu tiên hướng tới thành phố Cảng xanh. Giải pháp xây dựng thành phố Cảng xanh Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được chia theo 3 nhóm: nhóm giải pháp cho những vấn đề mang tính đột phá, mở đường (triển khai các nghiên cứu tư vấn chính sách và xây dựng thể chế; tăng cường đổi mới công nghệ, phát triển và nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường; đào tạo nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh); nhóm giải pháp thực hiện những nội dung cơ bản của thành phố Cảng xanh (thực hiện sản xuất xanh, xây dựng môi trường xanh, xây dựng xã hội xanh); nhóm giải pháp hỗ trợ (nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội về phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và xây dựng thành phố Cảng xanh; đẩy mạnh huy động các nguồn lực; kết hợp phát huy nội lực với hợp tác quốc tế).

Nhóm tác giả cũng xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể giai đoạn 2015-2020 và 2021-2030. Theo đó, giai đoạn 2015-2020 tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế xanh, tăng trưởng xanh; xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách, bộ máy quản lý để thực hiện tăng trưởng xanh; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu và công cụ quản lý, bộ chỉ số tiêu chuẩn, quy chuẩn về thành phố Cảng xanh; xác định các dự án trọng điểm về tăng trưởng xanh…; triển khai một số dự án trong lĩnh vực rác thải và năng lượng. Giai đoạn 2021-2030 tiến hành xây dựng quy chuẩn sản phẩm xanh, xây dựng đời sống sinh thái (lối sống xanh), thực hiện xanh hóa sản xuất.

Theo đánh giá của Hội đồng KH&CN cấp thành phố, kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học và tài liệu tham khảo cho thành phố trong việc đề ra các chủ trương, biện pháp và lộ trình xây dựng thành phố Cảng xanh Hải Phòng trong thời gian tới.

(Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng)