Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải góp phần giảm thiểu ô nhiễm trong chế biến sứa 

Chiều 7/10/2016, Sở KH&CN thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng nghề chế biến sứa ở Hải Phòng, đề xuất giải pháp quản lý và giảm thiểu ô nhiễm” do Trung tâm Quan trắc môi trường biển (Viện Nghiên cứu Hải sản) chủ trì thực hiện.

Kết quả nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nghề chế biến sứa ở Hải Phòng cho thấy, năm 2015, Hải Phòng có 22 cơ sở chế biến sứa với sản lượng chế biến đạt 17.220 tấn, tổng giá trị sản xuất trong năm ước đạt 125-135 tỷ đồng. Biện pháp xử lý chất thải tại các cơ sở chế biến sứa hiện nay chưa được quan tâm và không triệt để. Nước thải chế biến sứa có thành phần ô nhiễm cao, các chỉ tiêu đều vượt giới hạn cho phép từ 2 - 11 lần và được xả thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận mà không qua hệ thống xử lý, giảm thiểu. Ảnh hưởng của nước thải chế biến sứa thể hiện rõ thông qua các chỉ số đánh giá trước, trong và sau mùa chế biến sứa; làm tăng nguy cơ tiềm ẩn các sự cố về môi trường, làm thay đổi chất lượng nước biển ven bờ được sử dụng để nuôi trồng thủy sản và tắm biển.

Trước thực trạng đó, đề tài đã nghiên cứu, lựa chọn được công nghệ xử lý chất thải chế biến sứa thích hợp với phương pháp xử lý bằng hóa sinh kết hợp với quá trình hồi lưu bùn hoạt tính. Trên cơ sở tính toán, thiết kế, xây dựng, vận hành thử nghiệm, các tác giả đã hiệu chỉnh và hoàn thiện được mô hình công nghệ xử lý nước thải chế biến sứa với công suất 10 m3/ngày đêm, chu kỳ xả nước 12 giờ trong ngày. Hệ thống xử lý nước thải có diện tích mặt bằng khoảng 16 m2được bố trí tại cuối đường ống xả của khu vực sơ chế sứa Bình Phương (khu cảng cá số 3, Ngọc Hải - Đồ Sơn). Kết quả cho thấy, nước sau xử lý đảm bảo yêu cầu theo cột B của QCVN11-MT:2011/BTNMT, đạt hiệu suất xử lý từ 76-98%.

Cùng với việc hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải chế biến sứa, Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất các giải pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật trong hoạt động chế biến sứa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường gồm: các giải pháp liên quan đến tổ chức quản lý (tuyên truyền giáo dục, quy hoạch, chính sách, đầu tư tài chính, ứng dụng khoa học công nghệ) và các biện pháp kỹ thuật (giảm thiểu chất thải rắn, giảm thiểu tác động của nước thải).

(Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng)