Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2019
CPI tháng 12 năm 2016