Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2019
Tờ gấp năm 2016