Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019
 
        

An ninh.doc