Hải Phòng, ngày 21 tháng 05 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 20/12/2016, Kế hoạch số 10-KH/HU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hôm nay, ngày 09/01/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc; đội ngũ báo cáo viên của Huyện ủy; Trưởng, phó các khu dân cư; cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Đào Minh Đông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước tham tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới; các Chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII và triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng chí Phạm Văn Toản - Ủy viên Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân.

Việc quán triệt nội dung của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được liên hệ với tình hình thực tế của đất nước, của thành phố và thực tế huyện đảo. Trong đó, tập trung chỉ rõ những tồn tại, hạn chế ở địa phương cần chỉ đạo khắc phục về: Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động; giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển kinh tế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo HU,HĐND,UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng ban, cơ quan, đơn vị; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao Chương trình hành động, các Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nêu cao vai trò trách nhiệm được phân công phụ trách các TCCSĐ, các cơ quan, đơn vị, phải sâu sát cơ sở, giúp cơ sở tập trung cao xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn./.