Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2019

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

 

            Ngày 17/01/2017, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố.

            Theo đó, các Sở, ban, ngành, địa phương sẽ thực hiện 10 nội dung bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố có quy định về thủ tục hành chính; kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công tác truyền thông; đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện; thông tin, báo cáo…

            Văn bản chi tiết xem tại đây./.