Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Phường Quán Toan quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Nghị quyết TW 4 khóa XII với nhiều điểm mới thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”.

Chiều 18/1, Đảng bộ phường Quán Toan tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên phường.

Đ/c Lê Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp trình bày nội dung nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường.

Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 9 đến ngày 14/10/2016 đã ban hành 3 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng chí khẳng định, đây là một nghị quyết rất quan trọng, cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của BCH Trung ương Đảng; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện nghị quyết.

Đồng chí nêu rõ, mục đích của hội nghị này là phổ biến, quán triệt Nghị quyết 04 để các đồng chí đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện, chỉ đạo thực hiện nghị quyết có hiệu quả.

Đồng chí tập trung vào 5 vấn đề lớn: Vì sao BCH Trung ương phải tiếp tục ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mục đích, yêu cầu, phạm vi của Nghị quyết; những nội dung cơ bản của nghị quyết; dự báo một số khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết;

Đồng chí  nhấn mạnh, Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, quản điểm chỉ đạo, nhất là 04 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá.

Nghị quyết thể hiện tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang và bản chất tốt đẹp của Đảng, với ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.